Pamiętniki bezrobotnych – grant NCN dla Instytutu Gospodarstwa Społecznego

Prof. Piotr Błędowski z zespołem badaczy z IGS SGH i we współpracy z Pracownią Badania Jakości Życia Instytutu Socjologii UMK kierowaną przez prof. Arkadiusza Karwackiego wygrali w ramach konkursu OPUS NCN grant pt. „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii”.

Głównym elementem wygranego projektu jest ogólnopolski konkurs na pamiętniki osób bezrobotnych. Na ich podstawie uczeni przeprowadzą badania mające na celu analizę trajektorii bezrobocia w Polsce w latach 2016–2017. Sytuacja bezrobotnych będzie analizowana w czterech kontekstach:

  1. rodzinnym,
  2. społecznym,
  3. instytucjonalnym oraz
  4. politycznym.

Wybór tych kontekstów pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu bezrobocia dzięki wykorzystaniu zarówno instrumentarium nauki o polityce publicznej, a zwłaszcza nauki o polityce społecznej, jak i socjologii. Ważną częścią projektu jest próba odpowiedzi na pytanie o nowe rozumienie bezrobocia i identyfikację jego nowych cech społecznych, które dawnej nie odgrywały istotnej roli w charakterystyce bezrobocia.

Z perspektywy socjologii projekt pozwoli rozpoznać specyfikę doświadczania zagrożenia wykluczeniem społecznym i realnego wykluczenia poprzez koncentrację na jakości życia codziennego i jej uwarunkowań w ramach różnych trajektorii wykluczania osób bezrobotnych i ich rodzin. Projekt ma umożliwić nie tylko diagnozę (swoistą inwentaryzację różnych aspektów życia), ale i objaśnienie różnych trajektorii wykluczenia społecznego, jako ciągu faktów – zdarzeń, które kształtują losy bezrobotnych.

Z perspektywy polityki społecznej i szerzej – nauki o polityce publicznej – dzięki zastosowaniu przyjętych metod badanie umożliwi identyfikację najważniejszych problemów na styku: środowisko dotknięte bezrobociem – podmioty administracji publicznej. Poza konkursem pamiętnikarskim w ramach badania przeprowadzona zostanie analiza dziesięciu studiów przypadku odnoszących się do różnych trajektorii bezrobocia, relacji osoby bezrobotnej z rodziną, środowiskiem i instytucjami życia publicznego, jej udziału w życiu lokalnej społeczności i wysiłków podejmowanych w celu znalezienia zatrudnienia.

Grant badawczy nawiązuje do tradycji IGS-u i staje się symbolicznym powrotem do jego korzeni. Dla przypomnienia IGS utworzono w 1920 r., a jego pierwszym kierownikiem do 1941 r. był wybitny socjolog Ludwik Krzywicki. Ideą przewodnią powołania Instytutu było rozpoznanie problemów społecznych ówczesnej Polski oraz rozwój teorii i praktyki polityki społecznej. Jedną z metod badań rzeczywistości społecznej była analiza pamiętników. IGS wydał w 1933 r. „Pamiętniki bezrobotnych”, „Pamiętniki chłopów” (1935-1936) oraz „Pamiętniki emigrantów” (1939 r.). Pracownicy Instytutu wykorzystywali pamiętnikarstwo jako materiał socjologiczny – podstawę do realizacji wielu cennych analiz.

Po II wojnie światowej Instytut został reaktywowany w 1957 r. i nawiązał do tradycyjnych wątków badawczych zorganizował konkursy na „Pamiętniki Emigrantów”, „Pamiętniki Polaków na Litwie”, „Pamiętniki Polaków na Wschodzie” (Białoruś, Ukraina, Kazachstan), „Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich” oraz na „Pamiętniki bezrobotnych”. W efekcie opublikowano ponad 30 tomów pamiętników. Obecny projekt nawiązuje do tej tradycji i jednocześnie symbolicznie rozpoczyna przygotowania do uroczystości 100-lecia Instytutu.

(Visited 21 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.

Paweł Kubicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *