EUMIGRO: Jean Monnet Project o migracjach

EUMIGRO: Jean Monnet Project o migracjach

W latach 2016–2019 dr Marta Pachocka (Katedra Studiów Politycznych KES) kieruje w SGH projektem EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+. Zakres merytoryczny projektu dotyczy sytuacji w Unii Europejskiej i w jej państwach członkowskich wobec współczesnych procesów migracyjnych, a także prowadzonych polityk sektorowych – imigracyjnej i integracyjnej – na poziomie krajowym i unijnym. Kwestie uchodźstwa i azylu w kontekście europejskim wraz z polityką azylową stanowią uzupełnienie problematyki projektu.

Zgodnie z założeniami projektu EUMIGRO począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 do oferty dydaktycznej SGH wprowadzono dwa nowe, autorskie przedmioty dr Marty Pachockiej w językach polskim i angielskim dotyczące problematyki migracji międzynarodowych i polityki imigracyjnej w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich, tj. Europa a migracje międzynarodowe: perspektywa interdyscyplinarna (sygn. 138010-1356), Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE (sygn. 138020-1356), Europe and international migration: an interdisciplinary perspective (sygn. 138011-1356) oraz Immigration situation and immigration policy in the EU member states (sygn. 138021-1356). Przedmioty oferowane są jako przedmioty wolnego wyboru dla studentów studiów licencjackich SGH, ale wszyscy zainteresowani studenci mogą uczestniczyć w nich jako wolni słuchacze (maks. liczba uczestników to 25-30 osób z uwagi na interaktywne formy prowadzenia zajęć). Okazją do pogłębiania wiedzy w obszarze migracji są także tematyczne seminaria dyplomowe w formie warsztatów dla studentów studiów licencjackich i magisterskich SGH odbywające się dwa razy w semestrze.

Ważną częścią projektu jest cykl trzech corocznych konferencji naukowych wpisujących się w temat: „Unia Europejska w obliczu kryzysów migracyjnego i uchodźczego – perspektywa wielopoziomowa”, które zostaną zorganizowane w formie debat panelowych w SGH w latach 2016–2019. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?” odbędzie się w Warszawie w dniu 11 stycznia 2017 r. W celu rozwijania współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jako głównego organizatora cyklu konferencji z innymi podmiotami, do współorganizacji poszczególnych debat będą zapraszane m.in. wybrane uczelnie, stowarzyszenia naukowe, organizacje pozarządowe, a także biura, przedstawicielstwa i agencje organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej. W ramach projektu EUMIGRO prowadzone są także interdyscyplinarne badania naukowe we współpracy z badaczami z innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki badań będą prezentowane podczas konferencji oraz publikowane w czasopismach naukowych i monografiach.

Projekt EUMIGRO ma charakter międzysektorowy i interdyscyplinarny. Z jednej strony zakłada on włączenie w poszczególne działania projektowe przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką migracji i azylu w Europie, UE i Polsce, a z drugiej strony zainteresowanie tymi zagadnieniami nowej grupy odbiorców. W związku z tym w ramach projektu jest podejmowana współpraca o zróżnicowanym zakresie i charakterze z różnymi podmiotami i ich przedstawicielami, koordynatorami innych projektów i osobami indywidualnymi. Propozycja współpracy jest kierowana m.in. do przedstawicieli uczelni, instytucji i jednostek Unii Europejskiej, przedstawicielstw wybranych organizacji międzynarodowych, instytucji administracji publicznej, stowarzyszeń i towarzystw naukowych, NGO-sów i think tanków, wydawnictw i mediów. Współpraca ma przede wszystkim charakter merytoryczny, informacyjny i promocyjny. Może przyjmować formę m.in. współorganizacji trzech corocznych konferencji EUMIGRO i innych wydarzeń naukowych (konferencji, seminariów, debat, dyskusji, itp.), udziału w zajęciach dydaktycznych i seminariach dyplomowych dla studentów SGH w roli zaproszonych gości, współorganizacji wykładów otwartych i wizyt studyjnych, wspólnego rozwijania dobrych praktyk, przygotowywania wspólnych publikacji naukowych i wystąpień na konferencje czy prowadzenia wspólnych działań promocyjnych i informacyjnych. Dotychczas wśród tak rozumianych partnerów projektu znajdują się m.in. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Coventry University, Institute of International Relations of Moldova, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact Poland, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, ECSA-Moldova, Europejska Akademia Dyplomacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH, a także dwa​ projekty – Moduł Jean Monnet EUIncSo i Moduł Jean Monnet EU-Russia-Eastern Partnership – koordynowane odpowiednio przez dr Aleksandrę Szczerbę-Zawadę w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i dr Katarzynę Pisarską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Wszystkie informacje na temat projektu EUMIGRO są dostępne i aktualnie publikowane tu:

  • strona Katedry Studiów Politycznych KES SGH: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KSP/Strony/default.aspx
  • strona www EUMIGRO: http://eumigro.eu/pl
  • Facebook: https://www.facebook.com/eumigro/
  • Twitter: https://twitter.com/Marta_Pachocka , https://twitter.com/EUMIGRO​

Kontakt z koordynatorem projektu: dr Marta Pachocka, marta.pachocka@sgh.waw.pl

(Visited 11 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *